Reisitingimused

Reisiteenuste müügitingimused

1. Üldpõhimõtted
Tartu Reisibüroo OÜ on volitatud müügiagent, kes pakub reisikorraldajate või transpordifirmade teenuseid. Reisiteenuste ostmisel sõlmib klient kahepoolse lepingu reisiteenuse osutajaga. Reisilepingu tingimused kehtestab konkreetne teenuse osutaja.

2. Reisidokumendid
Enne reisilepingu sõlmimist veenduge, et kõigil reisijatel on olemas kehtivad reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks. Nõuetekohaste reisidokumentide omamine on reisija kohustus. Eri riikide kodanikel võivad olla ka erinevad nõuded reisidokumentidele ja viisadele. Reisija peab nõuded selgeks tegema sihtriigi või transiitriikide saatkondadest, Välisministeeriumist või Kodakondsus- ja Migratsiooniametist. Oluline on järgida reisidokumentide kehtivust ja vastavust nõutud tingimustele. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt. Tartu Reisibüroo ei võta endale vastutust juhul, kui reis jääb ära reisidokumentide puudumise või kehtetuse tõttu.

3. Reisiteenuse müük
Reisiteenuse hinnad on pidevas muutumises. Reisi hind fikseerub alles tellimuse esitamisel. Tellimuse esitamisel tuleb kliendil teatada reisijate nimed vastavalt reisidokumendis toodule. Juhul, kui reisija reisidokumendis toodud nimi ei ühti reisija nimega piletil või broneeringus, on reisiteenuse osutajal õigus nõuda reisijalt lisatasu nimemuudatuse eest või uue pileti ostmist. Tellimuse esitamisel ühe isiku poolt teiste isikute nimel on tellija vastutav kogu reisiinfo ja reisitingimuste edastamise eest kõikidele reisijatele. Kliendi poolt esitatud tellimus on siduvaks kokkuleppeks.

4. Reisiveoteenus
Transpordipileti ostmisel (laeva-, rongi-, bussi- või lennupileti) sõlmib klient lepingu vedajaga. Vedajal on kohustus klienti teenindada piletil näidatud tingimustel. Klient peab tellimisel teatama, kas soovib paindlikku või muutustele mittealluvat sõidupiletit, samuti boonuskaardi olemasolu. Sõltuvalt tingimustest on enamasti tavahinnaga ostetud piletite kuupäevi võimalik muuta. Üldjuhul toimub see lisatasu eest ja vastavalt vedaja poolt kehtestatud tingimustele.

5. Lennupileti reisitingimused
Kui klient hilineb lennule, ei ole lennuettevõtjal kohustust sõlmitud reisiveolepingut täita. Lennupileti olemasolul on kliendil õigus täiendavat tasu maksmata kaasa võtta teatud kogus registreeritavat pagasit ja käsipagasit. Lubatud pagasi kaal ja teatud juhtudel ka mõõdud on välja toodud iga konkreetse lennukompanii kodulehel. Registreeritava pagasi kogus ja kaal on lennufirmadel erinev. Lennuettevõtjal on õigus koguda lennujaamas lisamakse soovitud istekoha, kiirema registreerimise, pardalelubamise või pagasi eest. Lisamaksete suuruse määrab lennuettevõtja. Lastele on kehtestatud väiksemad piirmäärad. Väärtuslikumad esemed tuleb jätta käsipagasisse. Infot keelatud esemete ja lennujaama julgestuskontrolli kohta leiab Lennuameti kodulehelt.

Reisija õigusi kaitstakse eelkõige seoses lennuaja muutmise sh. lennu hilinemise või lennu ärajätmisega, samuti juhul, kui reisijal keelatakse lennukisse siseneda. Määruse terviktekst on välja toodud aadressil https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/261/oj

6. Majutusteenus
Majutusteenuse ostmisel sõlmib klient lepingu majutusettevõttega. Kliendil tuleb järgida majutusettevõtte poolt kehtestatud kodukorda. Võimalikud erisoovid tuleb esitada majutuse tellimisel. Täpsed annulleerimise- ja muutmisreeglid kehtestab iga majutusasutus individuaalselt.

7. Pakettreiside vahendamine
Igal reisikorraldajal on individuaalsed reisitingimused, mis on saadaval reisikorraldaja kodulehel. Enne pakettreisilepingu sõlmimist tuleb kliendil tutvuda reisikorraldaja poolt kehtestatud reisitingimustega. Pakettreisi tellimisel tuleb kliendil kindlasti esitada lisaks isikuandmetele ka mobiiltelefoni number, et oleks võimalik muudatustest operatiivselt teatada. Tartu Reisibüroo vastutab kliendi poolt tasutud pakettreisi eest kuni selle tasumiseni reisikorraldajale. Klient korraldab iseseisvalt oma õigeaegse jõudmise pakettreisi alguspunkti, samuti tagasisõidu pakettreisi lõpp-punktist. Hilinemisel reisitasu kliendile ei tagastata.

8. Kindlustusteenuse vahendamine
Reisikindlustuse ostmisel sõlmib klient lepingu kindlustusfirmaga. Täpsed tingimused on saadaval vastava kindlustusfirma kodulehel. Sobiva lepingu sõlmimiseks küsige nõu reisikonsultandilt. Soovitame reisikindlustusleping sõlmida ka olenemata Euroopa Ravikindlustuskaardi olemasolust. Kaardi olemasolu ei taga tasuta arstiabi.

9. Vastutus
Tartu Reisibüroo ei hüvita reisiteenuse osutaja kvaliteedilangust reisi hilinemisest, õnnetusjuhtumitest tingitud kahju. Kliendi soovil abistame teda suhtlemisel reisiteenindajaga. Reisiteenuse osutajad on oma tingimustes jätnud endale õiguse keelduda kliendi teenindamisest ja tühistada kliendi broneering või tellimus juhul, kui kliendi käitumine on sobimatu või seadusevastane või kui kliendi käitumine põhjustab ohtu teistele klientidele või nende varale. Sellisel juhul ei ole sobimatult või seadusevastaselt käitunud kliendil õigus tagasimaksetele kasutamata teenuste eest või muudele hüvitustele. Juhul, kui klient tekitab kahju reisiteenuse osutajale näiteks kahjustades viimasele kuuluvat vara, siis vastutab klient tekitatud kahju hüvitamise eest täies ulatuses.

10. Kinkekaardid

Tartu Reisibüroo pakub aastase kehtivusega kinkekaarte kliendiga kokkulepitud väärtuses. Kinkekaartidega saab oste teha ainult Tartu Reisibüroos kõigi antud reisibüroos vahendatavate reisiteenuste ulatuses. Kinkekaarte ei vahetata tagasi sularahaks.

11. Pretensioonid
Kui enne reisile minekut tekivad probleemid, palume sellest Tartu Reisibürood koheselt teavitada. Ka reisil tekkinud probleemidest tuleb reisibürood koheselt informeerida. Kirjalik pretensioon tuleb esitada Tartu Reisibüroole ning avalduses märkida tõendid reisi mittevastavuse kohta reisitingimuste osas. Reisibüroo esitab pretensiooni edasi reisiteenuse osutajale. Kui kohapeal on juhtunu fikseeritud ning olenemata sellest ei leita lahendust, on kliendil õigus esitada kirjalik pretensioon esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kahe nädala jooksul reisi lõppemisest. Nimetatud tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud. Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse tarbijatega seotud vaidlused kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12, Tallinn  veebileht: https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine, e-post avaldus@komisjon.ee

12. Isikuandmete kaitse

Reisiteenuste broneerimisel annab klient nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks reisiteenuste osutajale. Tellimuse esitamisega annab klient nõusoleku oma isikuandmete (v.a. delikaatsed isikuandmed) kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, reisiteenuste müügiks pakkumise, müügi ja osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise eesmärgil. Klient nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh. reisiteenuste osutajale ja/või isikutele, kes on seotud reisiteenuse osutamisega, on lubatud, kuid see  võib toimuda ainult isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil. Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende edastamise kohta; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega. Broneeringuinfo edastamisega seoses on isikutel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Isikuandmetele  on ligipääs  vaid nendel töötajatel, kes vajavad sellist informatsiooni  kokkulepitud teenuse osutamiseks või muul seaduslikul alusel.

13. Tarbija taganemisõigus

Olenemata sellest, kas Tarbija ostab Reisiteenuse sidevahendi abil või reisibüroos kohapeal ei kohaldata Reisiteenuse lepingutele üldjuhul võlaõigusseaduses sätestatud Tarbija õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (Taganemisõigus). Reisiteenuste tühistamine toimub vastavalt reisiteenuse osutaja toodud tingimustele.

Soovid reisikonsultandiga nõu pidada?

Võta meiega ühendust ning leiame reisisoovidele lahendused.